VELO logo

Informace o zpracování osobních údajů

Za jakým účelem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje sdělené naší společnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., IČO 617 75 339, se sídlem Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3542 (dále jen „Správce“) operátorům zákaznické linky Správce telefonicky na čísle (+420) 800 610 610 či emailem na info@govelo.cz (dále jen „Osobní údaje“), budou zpracovávány Správcem za účelem vyřízení Vašeho požadavku.

Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně.

Osobní údaje budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce, kterým je vstřícné vyřízení Vašeho požadavku. Osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k vyřízení Vašeho požadavku, maximálně však po dobu 1 roku.

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným způsobem.

 

Kdo má přístup k Osobním údajům?

Osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány jinými společnostmi skupiny British American Tobacco v rámci interních kontrolních procesů.

Osobní údaje budou pro Správce zpracovány pracovníky call centra, kteří pro Správce provozují zákaznickou linku Správce.

Jiným osobám nebudou Vaše Osobní údaje zpřístupněny s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgánům činným v trestním řízení či soudům) nebo případů, kdy jsou Osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv Správce osobám, které jsou ze zákona či smlouvy vázány mlčenlivostí.

V rámci zpracování Osobních údajů nebude docházet k předávání Osobních údajů mimo území EU.

 

Jaká máte práva?

Máte právo přístupu k Osobním údajům, právo požádat Správce o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo výmazu Osobních údajů.

Proti zpracování Osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů Správce můžete kdykoli vznést námitku a Vaše Osobní údaje budou vymazány, ledaže Správce prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování Vašich Osobních údajů, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy.

Dále máte právo po Správci nebo zpracovatelích požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním Osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, telefonní číslo: (+420) 234 665111.

Mohou být podmínky zpracování Osobních údajů změněny?

 

Správce může změnit výše uvedené podmínky zpracování Osobních údajů. V takovém případě Vás bude o této změně informovat a v případě změny základních podmínek zpracování (např. změna účelu) si vyžádá Váš souhlas.