VELO logo

Zásady zpracování osobních údajů

V tomto dokumentu naleznete informace o zpracování osobních údajů společností British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., IČO: 617 75 339, se sídlem Karolinská 654/2, Praha 8 – Karlín, PSČ: 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 35426, (dále jako „BAT“) a společností e-Commerce Business s.r.o., IČO 073 64 385, se sídlem Michelská 715/55, Michle, Praha 4, PSČ: 141 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 299852, (dále jako „eCommerce“) v souvislosti s používáním webových stránek https://www.velo.com/cz/cs/  

 

1. ZÁKLADNÍ POJMY

1.1 V úvodu bychom Vás rádi informovali o některých základních pojmech, se kterými pracuje tato informace a které jsou definovány také v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES („GDPR“).

1.2. „Osobními údaji“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jde o osobu, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, IČO, lokační údaje, síťový identifikátor).

1.3 „Subjekt údajů“ je konkrétní osoba, o jejíž osobní údaje v daném případě jde.

1.4 „Zpracováním“ je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji (např. zaznamenání, uspořádání, uložení atd.)

1.5 „Správcem“ je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.6 „Zpracovatelem“ je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce.

1.7 „Příjemcem“ je osoba, které byly osobní údaje poskytnuty.

1.8 „Souhlasem“ subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

1.9 „Webovou stránkou“ webová stránka https://www.velo.com/cz/cs/

 

2. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Vaše osobní údaje zpracovává společnost BAT, a to Správce pro následující účely a na následujících právních základech:

BAT jako správce pro následující účely a na následujících právních základech:

 • pro účely, ke kterým jste BAT udělili dobrovolný souhlas a na základě tohoto souhlasu (pokud takový souhlas udělíte), zejména na základě souhlasu pro účely:
 • zasílání personalizovaných marketingových (obchodních) sdělení BAT (např. o zakoupeném produktu, informace o speciálních nabídkách a akcích) a/nebo
 • účasti na marketingových průzkumech BAT prostřednictvím monitorovaných telefonických rozhovorů nebo prostředků elektronické komunikace (e-mail, online dotazník apod.);
 • pro účely poskytování sužeb online chatu na základě smlouvy s Vámi;
 • pro účely vyřízení požadavku Zákazníka v souvislosti s produkty nebo službami BAT vzneseného prostřednictvím zákaznické linky (telefonicky nebo e-mailem);
 • pro účely plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů (prokázání souhlasu apod.);
 • pro účely vymáhání nebo obhajoby právních nároků společnosti BAT na základě oprávněného zájmu společností BAT na ochraně jejich práv.
 • 2.2 V případě zpracování osobních údajů pro účely online chatu, je poskytnutí Vašich údajů nezbytné pro účel poskytnutí této služby, respektive pro uzavření a plnění smlouvy, kterou uzavíráte okamžikem využití online chatu. V případě zpracování osobních údajů pro účely registrace u BAT, je poskytnutí Vašich údajů nezbytné pro účel registrace.

   

  2.3 Společnost BAT získává osobní údaje přímo od subjektu údajů, tedy od Vás, při jejich uvedení v příslušném internetovém formuláři nebo na základě Vaší komunikace s BAT prostřednictvím online chatu a/nebo zákaznické linky.

   

  2.4 Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné. Souhlas bude Zákazníkem udělen zakliknutím políčka s textem „Souhlasím se zasíláním personalizovaných marketingových sdělení BAT“ a/nebo „Souhlasím s účastí na marketingových průzkumech BAT“ (či políčka s textem s obdobným významem) v příslušném internetovém formuláři při registraci účtu na Webové stránce. Pokud nebude v online formuláři zakliknuto žádné políčko, nebude souhlas udělen a BAT nebude pro účely zasílání obchodních sdělení, ani účasti na marketingových průzkumech, osobní údaje Zákazníka zpracovávat. V případě, že bude zakliknuto jen jedno z políček, budou osobní údaje Zákazníka zpracovávány pouze pro vybraný účel (např. pouze pro účely zasílání marketingových sdělení, a nikoliv pro účely marketingových průzkumů).

   

  2.5 Udělením souhlasu pro účely zasílání personalizovaných obchodních sdělení souhlasíte s tím, že společnost BAT bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které od Vás získá v souvislosti s objednávkou zboží a služeb a/nebo v souvislosti s užíváním některé z webových stránek BAT např. webové stránky http://batstore.cz, https://bat-registrace.cz/, https://glolovers.myglo.cz/, https://www.velo.com/cz/cs/, https://myglo.cz/, a dalších (dále jen „Webové stránky BAT“), a to např. při zřízení uživatelského účtu na některé z Webových stránek BAT, registraci zařízení u společnosti BAT, při vyplnění kontaktního formuláře či jiného online formuláře na Webových stránkách BAT, a/nebo v souvislosti s jakoukoliv komunikací mezi BAT a Zákazníkem (např. v rámci monitorovaného marketingového průzkumu, e-mailové komunikace), a na jejich základě Vám bude zasílat personalizovaná obchodní sdělení. Personalizovaná obchodní sdělení budou zasílána na základě jednoho nebo více segmentačních kritérií. Segmentačními kritérii jsou: nákupní chování zákazníka (např. četnost nákupu, druh, typ a množství nakupovaného zboží, využívání marketingových akcí), geografické údaje (např. doručovací adresa anebo bydliště) a/nebo sociodemografické údaje (např. věk apohlaví).

   

  2.6 Udělením souhlasu pro účely marketingového průzkumu Zákazník souhlasí s tím, že může být kontaktován buď prostřednictvím elektronické pošty a/nebo prostřednictvím monitorovaného telefonního hovoru, tj. souhlasí s tím, že BAT bude pořizovat záznam o průběhu telefonního hovoru.

  Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán, a to zasláním informace na e‑mailovou adresu info@batstore.cz nebo proklikem na odkaz v každé jednotlivé zprávě, případně jiným způsobem uvedeným v konkrétní zprávě. V případě marketingových průzkumů lze souhlas odmítnout také sdělením operátorovi v průběhu hovoru. S odmítnutím udělení souhlasu nebo s odvoláním souhlasu nejsou spojeny žádné finanční ani jiné sankce či jiné negativní důsledky pro Zákazníka.

   

  2.7 Cílem BAT je, zasílat Vám informace, které Vás zajímají a nezatěžovat Vás sděleními, které pro Vás nejsou relevantní. Aby Vám BAT mohl nabídnout obchodní sdělení, která Vás zajímají, budou Vaše osobní údaje na základě uděleného souhlasu využity také pro tzv. profilování (např. podle typu zakoupené náplně Vám bude zaslána informace o akci na náplně tohoto typu apod.).

   

  2.8 Vaše osobní údaje budou zpracovávány také pro účely plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů, a to pro účely prokázání uděleného souhlasu.

   

  3. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

  3.1 V záležitostech, které se týkají zpracování osobních údajů se na společnost BAT můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů: email: info@batstore.cz   telefonní kontakt: 800 610 610 kontaktní adresa: Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8  

  3.2 V záležitostech, které se týkají zpracování osobních údajů se na společnost eCommerce můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů: email: info@batstore.cz telefonní kontakt: 800 610 610 kontaktní adresa: 800 610 610 

   

  4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  4.1 Za účely stanovenými v článku 2 zpracovává společnost BAT zejména následující údaje:

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení);
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa);
 • údaje, které uvedete v online chatu (Vaše konverzace s operátorem);
 • údaje, které uvedete v příslušném online formuláři;
 • údaje získané v souvislosti s řešením požadavku Zákazníka v souvislosti s produkty nebo službami BAT na zákaznickou linku;
 • údaje o udělení souhlasu;
 • další údaje, které získá BAT na základě profilování pro účely zasílání personalizovaných obchodních sdělení (např. zařazení do sociodemografické skupiny) zejména jako jsou údaje o objednávkách a nákupech (např. četnost nákupu, druh, typ a množství nakoupeného zboží, využívání marketingových akcí), a další údaje, které Zákazník uvede při zřízení uživatelského účtu, registraci zařízení, v kontaktním formuláři anebo jinak sdělí BAT apod.;
 • v případě marketingových průzkumů také údaje, které sdělíte BAT v souvislosti s účastí na marketingovém průzkumu (např. Vaše odpovědi na dotazy v rámci průzkumu, záznam monitorovaného hovoru) nebo které v souvislosti s účastí na marketingovém průzkumu jinak získá (např. výsledky získané na základě analýzy dat z průzkumů, cookies či jiné technické prostředky uložené v souvislosti s marketingovým průzkumem prostřednictvím online formuláře apod).
 • 5. DOBA ZPRACOVÁNÍ

  5.1 Vaše údaje budou zpracovávány: 

 • pro účely plnění práv a povinností ze smlouvy po dobu dvou let po uplynutí promlčecí doby všech nároků, které vznikly nebo by mohly vzniknout v souvislosti se smlouvou;
 • pro účely registrace po dobu 3 let od registrace;
 • pro účely ověření, zda splňujete podmínky pro zakoupení zboží na základě Zvýhodněné nabídky nebo jiných speciálních nabídek 3 let;
 • pro účely vyřízení požadavku Zákazníka v souvislosti s nákupem na Webové stránce (např. reklamace zakoupeného zboží, informace k objednávce apod.) vzneseného prostřednictvím zákaznické linky (telefonicky nebo e-mailem) po dobu 3 let;
 • pro účely poskytování služby online (live) chatu na základě smlouvy s Vámi po dobu jednoho roku od poslední konverzace a pokud v rámci chatu Zákazník vznese jakýkoliv nárok (např. reklamaci), pak pod dobu sedmi let od vznesení nároku, vždy však nejméně však po dobu 2 let po uplynutí promlčecí doby všech nároků, které vznikly nebo by mohly vzniknout v souvislosti se smlouvou;
 • pro účely plnění právních povinností po dobu nezbytnou dle příslušeného právního předpisu, který společnosti BAT a/nebo eCommerce povinnost ukládá;
 • pro účely obhajoby právních nároků společnosti BAT a/nebo eCommerce nejméně po dobu jednoho roku od skončení promlčecí doby těchto nároků;
 • pro účely na základě dobrovolného souhlasu po dobu, na kterou byl souhlas udělen; vždy však nejdéle po dobu, po kterou je tyto údaje možné zpracovávat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 
 • 5.2  V případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, budou údaje zpracovány  do doby, než bude souhlas odvolán (odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování, ke   kterému došlo před odvoláním souhlasu). Pokud udělíte souhlas se zpracováním pro více  účelů a odvoláte souhlas pouze pro jeden z těchto účelů, budou Vaše údaje i nadále   zpracovávány pro účely, pro které jste souhlas neodvolali. 

   

  6. ZDROJ ÚDAJŮ

  6.1 Osobní údaje získává společnost BAT od Vás, při jejich uvedení v příslušném internetovém formuláři nebo z Vaší konverzace s operátorem v online chatu nebo na základě Vaší účasti v marketingovém průzkumu (např. údaje, které vyplníte v online dotazníku), nebo které získá jiným způsobem v souvislosti se zpracováním údajů Vámi poskytnutých na základě uděleného souhlasu (např. zpracování výsledků marketingových průzkumů, cookies uložené v souvislosti s vyplněním online dotazníku zpracování osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných obchodních sdělení).

   

  7. PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  7.1 Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být dále předány/zpřístupněny jiným příjemcům. Jedná se např. o smluvní partnery společnosti BAT a/nebo eCommerce (dopravce, poskytovatelé IT služeb, příp. poskytovatelé daňových, právních či jiných služeb, poskytovatele služeb call centra nebo realizace marketingových průzkumů apod.), dále se může jednat o orgány veřejné moci (úřady, soudy, orgány činné v trestním řízení) a další.  

   

  8. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

  8.1 Společnosti BAT a eCommerce zpracovávají osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů korektně a zákonným a transparentním způsobem. Údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Společnosti BAT a eCommerce dbají na to, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Společnosti BAT a eCommerce přijaly veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.   8.2 Subjekt údajů může od správce požadovat informace a přístup k osobním údajům v souladu s články 13 a 14 GDPR, jedná se zejména o právo požadovat: 

 • 1 totožnost a konkrétní údaje správce,
 • 2. sdělení účelů zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny,
 • 3. přístup k osobním údajům,
 • 4. opravu, výmaz či omezení zpracování osobních údajů,
 • 5. ukončení zpracování osobních údajů. 
 • 8.3 Subjekt údajů může dále vznášet námitky proti zpracování. Pokud je zpracování založeno na souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) má subjekt údajů právo odvolat souhlas ke zpracování osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.  8.4 V případě, že se domníváte, že Vaše údaje jsou Společností BAT a/nebo eCommerce zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů. V zájmu co nejrychlejšího sjednání nápravy doporučujeme ovšem nejprve kontaktovat společnost BAT a/nebo eCommerce.   8.5 V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů či pokud si přejete své osobní údaje aktualizovat či opravit, případně pokud chcete požádat o jejich výmaz či omezení zpracování anebo pokud chcete uplatnit námitku proti zpracování, obraťte se prosím na společnosti BAT a/nebo eCommerce prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 3. 

   

  9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  9.1 Společnostem BAT a eCommerce záleží na ochraně práv subjektů údajů a řádném zabezpečení osobních údajů, proto při zpracování osobních údajů dbá na to, aby prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření zajistila co nejvyšší možnou úroveň zabezpečení odpovídající možným rizikům příslušného zpracování. 

  V Praze dne 11.dubna 2023