VELO logo

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Za akým účelom sú Vaše osobné údaje spracúvané?

Osobné údaje, ktoré poskytnete našej spoločnosti British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., IČO: 61775339, so sídlom Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 3542, konajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., organizačná zložka, IČO: 54377714, so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel PO, vložka č. 8789/B, email: info.sk@velo.com (ďalej len „Prevádzkovateľ“), prostredníctvom operátorov zákazníckej linky Prevádzkovateľa (telefonicky) alebo kontaktného formulára (e-mailom) (ďalej len „Osobné údaje“), budú spracúvané Prevádzkovateľom za účelom vybavenia Vašej požiadavky.

Osobné údaje sú poskytované dobrovoľne.

Osobné údaje budú spracúvané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je pohotové vybavenie Vašej požiadavky. Osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané po dobu nevyhnutne potrebnú na vybavenie Vašej požiadavky, maximálne však po dobu 1 roka.

Osobné údaje budú spracúvané automatizovaným spôsobom.

 

Kto má prístup k Osobným údajom?

Osobné údaje môžu byť taktiež spracúvané inými spoločnosťami skupiny British American Tobacco v rámci interných kontrolných procesov.

Osobné údaje budú pre Prevádzkovateľa spracúvané pracovníkmi zákazníckeho centra, ktorí pre Prevádzkovateľa prevádzkujú zákaznícku linku Prevádzkovateľa a/alebo obsluhujú kontaktné formuláre.

Iným osobám nebudú Vaše Osobné údaje sprístupnené s výnimkou prípadov, keď sprístupnenie predstavuje povinnosť stanovenú zákonom (napr. orgánom činným v trestnom konaní či súdom) alebo prípadov, kedy sú Osobné údaje sprístupnené z dôvodu ochrany práv Prevádzkovateľa osobám, ktoré sú zo zákona či zmluvy viazané mlčanlivosťou.

V rámci spracúvania Osobných údajov nebude dochádzať k prenosu Osobných údajov mimo územia EÚ.

 

Aké máte práva?

Máte právo prístupu k Osobným údajom, právo požiadať Prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie Osobných údajov.

Proti spracúvaniu Osobných údajov z dôvodu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa môžete kedykoľvek namietať a Vaše Osobné údaje budú vymazané, s výnimkou prípadov, keď Prevádzkovateľ preukáže závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie Vašich Osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami.

Ďalej máte právo požadovať od Prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov náhradu majetkovej aj nemajetkovej ujmy spôsobenej spracúvaním Osobných údajov a právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov ČR, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, telefónne číslo: +420 234 665 111, prípadne tiež Úradu na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Môžu byť podmienky spracúvania Osobných údajov zmenené?

Prevádzkovateľ môže zmeniť vyššie uvedené podmienky spracúvania Osobných údajov. V takom prípade Vás bude o tejto zmene informovať a v prípade zmeny základných podmienok spracúvania (napr. zmena účelu) si vyžiada Váš súhlas.