VELO logo

Informácie o spracovaní osobných údajov

Za akým účelom sú Vaše osobné údaje spracúvané?

Osobné údaje uvedené v registračnom či obdobnom formulári v súvislosti s prihlásením sa k odberu oznámení a noviniek (ďalej len „Osobné údaje“) budú spracúvané spoločnosťou British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., IČO: 61775339, so sídlom Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 3542, konajúcou na území Slovenskej republiky prostredníctvom British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., organizačná zložka, IČO: 54377714, so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel PO, vložka č. 8789/B, email: info.sk@velo.com, ako Prevádzkovateľom (ďalej len „Prevádzkovateľ“), za účelom kontaktovania s marketingovými oznámeniami týkajúcimi sa produktov a/alebo aktivít Prevádzkovateľa, vrátane súťaží či prieskumov trhu.

Osobné údaje sú poskytované dobrovoľne.

Osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho súhlasu udeleného poskytnutí Vašich údajov. Súhlas je udelený na dobu neurčitú, ale je možné ho kedykoľvek odvolať e-mailom alebo listom s využitím vyššie uvedených kontaktných údajov Prevádzkovateľa.

Doba uchovania Osobných údajov je viazaná na existenciu súhlasu alebo trvania obchodnej činnosti Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracúvané automatizovaným spôsobom. Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.

 

Kto má prístup k Osobným údajom?

Osobné údaje môžu byť spracúvané inými spoločnosťami skupiny British American Tobacco, ako sprostredkovateľmi, v rámci interných kontrolných procesov.

Ďalej môžu byť Osobné údaje pre Prevádzkovateľa spracúvané marketingovými agentúrami a obdobnými podnikateľskými subjektmi, s ktorými môže Prevádzkovateľ spolupracovať napríklad na príprave a komunikácii obchodných oznámení a ďalej na prevádzke zákazníckej linky za účelom starostlivosti o klientov a poskytovania technickej podpory.

Iným osobám nebudú Vaše Osobné údaje sprístupnené s výnimkou prípadov, keď sprístupnenie predstavuje povinnosť stanovenú zákonom (napr. orgány činné v trestnom konaní, súdy) alebo prípadov, kedy sú Osobné údaje sprístupnené z dôvodu ochrany práv Prevádzkovateľa osobám, ktoré sú zo zákona alebo na základe zmluvy viazané mlčanlivosťou.

Pri spracúvaní Osobných údajov nebude dochádzať k ich prenosu mimo územia EÚ.

 

Aké máte práva?

Máte právo prístupu k Osobným údajom, právo požiadať Prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie Osobných údajov a právo kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov odvolať. Máte tiež právo na prenosnosť automatizovane spracúvaných Osobných údajov (t. j. získať Osobné údaje od Prevádzkovateľa a odovzdať ich inému Prevádzkovateľovi).

Ďalej máte právo požadovať od Prevádzkovateľa náhradu majetkovej aj nemajetkovej ujmy spôsobenej spracúvaním Osobných údajov a právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov ČR, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, telefónne číslo: +420 234 665 111, prípadne tiež Úradu na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Môžu byť podmienky spracúvania Osobných údajov zmenené?

Prevádzkovateľ môže zmeniť vyššie uvedené podmienky spracúvania Osobných údajov. V takom prípade Vás bude o tejto zmene informovať e-mailom a v prípade zmeny základných podmienok spracúvania (napr. zmena účelu) si vyžiada Váš súhlas.