VELO logo

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV WEBOVEJ STRÁNKY HTTPS://VELO.COM/SK/SK

Preambula

Rešpektujeme Vaše súkromie a v súvislosti s tým vynakladáme všetko úsilie na jeho ochranu. Zoznámte sa, prosím, s týmto dokumentom, pretože určuje naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú informácie o tom, akým spôsobom používame Vaše osobné údaje v súvislosti s používaním tejto webovej stránky (najmä informácie ohľadom postupov ochrany súkromia, spôsobu zhromažďovania osobných údajov návštevníkov webu, ich využitia, poskytovania, odovzdávania a ochrany). Táto informácia o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje osôb navštevujúcich našu webovú stránku https://velo.com/sk/sk („web”).

 

Pre potreby platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov (najmä všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) („GDPR”), uvádzame, že spoločnosťou zodpovednou za spracovanie Vašich osobných údajov (správca, resp. prevádzkovateľ) získaných prostredníctvom webu je spoločnosť British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., IČO 61775339, so sídlom Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe pod sp. zn. C 35426, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., organizačná zložka, IČO: 543 77 714, so sídlom Plynárenská 1, Bratislava-Ružinov, PSČ 821 09, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vl. č. 8789/B, odd. Po („BAT” alebo „my”).

Môžete sa s nami spojiť nasledujúcim spôsobom:

 • Telefonicky na čísle +420 800 610 610
 • E-mailom na adresu: sk@velo.com
 • Obsah tejto informácie o ochrane súkromia môže byť pravidelne menený. Pokiaľ budú také zmeny podstatné, budeme Vás o nich informovať e-mailom.
 • Ak nesúhlasíte s niečím, čo je uvedené v tejto informácii o ochrane súkromia, môžu vám prislúchať práva, ktoré sme popísali ďalej.
 •  

  1)  Vaše osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, keď navštevujete tento web

  Pri využívaní našich webových stránok Vás môžeme požiadať o Vaše osobné údaje, vrátane potvrdenia, že ste plnoletý, informáciu o tom, či ste fajčiar/užívateľ tabakových výrobkov, mená a priezviská, adresy, e- mailové adresy, čísla telefónu, a iné informácie, týkajúce sa Vás ako spotrebiteľa (okrem iného vek, pohlavie či preferencie). Tieto osobné údaje využívame za účelom poskytnutia požadovaných informácií alebo zodpovedania Vašich otázok.

  Podľa druhu osobných údajov a podľa toho, na akom základe ich môžeme spracovávať, pokiaľ odmietnete poskytnutie osobných údajov, nemusíme byť schopní Vašu požiadavku splniť.

  Pre získanie informácií o právnom titule, o ktorý sa opierame pri využití a spracovaní Vašich osobných údajov, sa prosím oboznámte s bodom 10. Právne základy spracovania osobných údajov návštevníka webu, uvedené nižšie.

   

  2)  Ako zhromažďujeme osobné údaje návštevníka webu?

  Existuje niekoľko spôsobov zhromažďovania Vašich osobných údajov:

   

  Osobné údaje, ktoré dostávame priamo od Vás

  Svoje osobné údaje nám môžete poskytnúť mnohými spôsobmi:

 • Vami vyplnený kontaktný formulár
 • Kontaktovaním nás z Vašej strany - e-mailom alebo cez sociálne médiá; a/alebo
 • Kontaktovaním Vás z našej strany - telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
 •  

  Registrácia na webe

  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale neposkytnutie osobných údajov, ktoré sú uvedené ako povinné a nevyhnutné pre registráciu, má za následok nemožnosť registrácie a v dôsledku aj nemožnosť prístupu k službám dostupným výhradne pre zaregistrované osoby;

   

  Osobné údaje zhromažďované automaticky

  V okamihu navštívenia nášho webu zhromažďujeme technické informácie, a to vrátane IP adresy počítača, z ktorého sa pripájate na Internet, druhu a verzie prehliadača, nastavenie časovej zóny, druhov a verzií pluginov v prehliadači, operačného systému a platformy. Tieto informácie využívame pre potreby vedenia štatistík, a to spôsobom, ktorý neumožňuje tieto informácie spojiť so žiadnou konkrétnou osobou.

  British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. nebude vedome zhromažďovať žiadne informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky, ktorí nedosiahli vek osemnásť rokov. Ak sa British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o. dozvie, že neplnoletá osoba poskytla akékoľvek informácie, tieto budú okamžite odstránené z úložísk British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o.

   

  3)  Prečo zhromažďujeme Vaše osobné údaje?

  Zhromažďujeme a používame Vaše osobné údaje z mnohých dôvodov, najmä:

 • aby sme Vám mohli poskytovať služby popísané v Pravidlách používania webovej stránky
 • aby sme mohli zodpovedať všetky Vaše otázky a kontaktovať Vás, keď o to požiadate
 • v rámci výskumu, ktorý vykonávame pre štatistické potreby
 • aby sme spravovali našu webovú stránku, a to vrátane riešenia problémov, analýzy dát, využitia testov, realizácie výskumu a tiež pre potreby štatistík a dotazníkových akcií
 • aby sme zaistili účinné fungovanie nami dodaného softvéru a IT služieb (vrátane núdzového obnovenia)
 • aby sme mohli vybavovať Vaše reklamácie a prípadné nároky
 • aby sme vykonávali priamy marketing našich výrobkov a služieb.
 • V rámci marketingu budeme okrem iného organizovať súťaže a vykonávať marketingové prieskumy, vrátane prieskumu spokojnosti zákazníkov. Budeme tiež vykonávať profilovanie na marketingové účely. Na marketingové účely budeme spracovávať aj údaje o Vašom fajčení cigariet alebo používaní iných tabakových výrobkov a elektronických cigariet (alebo iných výrobkov obsahujúcich nikotín).
 • Vaše osobné údaje budeme spracovávať na základe Vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

  Právne základy spracúvania Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely nájdete v bode 10.

   

  Informácie týkajúce sa profilovania na marketingové účely

  Na základe Vašich osobných údajov vykonávame profilovanie, teda automatické vyhodnocovanie niektorých Vašich osobných faktorov.

  Profilovanie vykonávame, aby sme lepšie pochopili Vaše záujmy, preferencie a potreby týkajúce sa našich produktov. Na základe Vášho profilu vám zašleme informácie prispôsobené Vašim preferenciám a záujmom. Na základe toho Vám tiež ponúkneme účasť v súťažiach alebo Vás budeme informovať o akciách, ktoré by Vás mohli zaujímať.

  Na profilovanie používame informácie o Vašom veku, pohlaví, preferovaných cigaretách (alebo iných tabakových výrobkoch), elektronických cigaretách (alebo iných výrobkoch obsahujúcich nikotín) alebo iné informácie týkajúce sa fajčenia alebo používania tabakových výrobkov (alebo výrobkov obsahujúcich nikotín), ako aj údaje o Vašej aktivite na našej webovej stránke.

   

  4)  S kým zdieľame Vaše údaje?

  Vaše osobné údaje budeme zdieľať predovšetkým preto, aby sme zaistili, že Vám poskytneme zodpovedajúce a aktuálne informácie a aby sme boli schopní odpovedať na všetky Vaše otázky rýchlo a efektívne. Vaše údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi skupinami subjektov:

 • iné subjekty BAT, ak je to vhodné a v súlade so zákonom o prenose osobných údajov
 • v rámci odpovede na oprávnenú žiadosť o informácie zaslanú orgánom verejnej moci, akým je polícia
 • s cieľom predchádzať podvodom, presadzovaniu alebo ochrane práv a majetku ktorejkoľvek spoločnosti skupiny BAT alebo na ochranu osobnej bezpečnosti zamestnancov ktorejkoľvek spoločnosti skupiny BAT, jej externých spolupracovníkov alebo verejnosti
 • externí poskytovatelia služieb, ktorí v našom mene spracúvajú osobné údaje (vrátane externých konzultantov, poskytovateľov technických a informačných služieb pri testovacích a vývojových prácach na našich technologických systémoch) v situácii, keď s nimi máme uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov
 • pokiaľ sa subjekt BAT spojí s iným subjektom alebo spoločnosťou alebo je prevzatý týmto subjektom alebo spoločnosťou v budúcnosti, môžeme Vaše osobné údaje zdieľať s novými vlastníkmi takého subjektu alebo spoločnosti (o tomto zdieľaní osobných údajov Vás budeme informovať).
 • Môžu existovať okolnosti, keď sa, zo strategických dôvodov alebo z iných obchodných dôvodov, ktorákoľvek spoločnosť skupiny BAT rozhodne predať, kúpiť, zlúčiť alebo inak reorganizovať svoje podniky v niektorých krajinách. V rámci takejto transakcie môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté potenciálnemu alebo skutočnému kupujúcemu alebo môžu byť takéto informácie získané od nadobúdateľa. V súlade s pravidlami používanými skupinou BAT sa pri tomto type transakcií vynakladá maximálne úsilie na primeranú ochranu osobných údajov.
 • Používateľské údaje nezdieľame ani neposkytujeme tretím stranám na marketingové alebo propagačné účely.

   

  5)  Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

  Nebudeme uchovávať Vaše osobné údaje dlhšie, než je nevyhnutné, aby sme dosiahli účely, na ktoré tieto informácie zhromažďujeme.

  Vaše osobné údaje uchovávame taktiež po dobu, po ktorú nám to ukladajú právne predpisy (napr. právne predpisy upravujúce dane a účtovníctvo).

  Vaše osobné údaje odstránime z našich systémov, akonáhle už nebudú musieť byť uložené.

  V rozsahu, v akom to umožňuje súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, budú Vaše osobné údaje spracované a uložené až do doby jeho odvolania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na oprávnenosť spracovania Vašich osobných údajov v období pred jeho odvolaním.

  Osobné údaje budú odstránené, aj keď súhlas nebude odvolaný, pokiaľ nebudete aktívny po dobu 5 rokov, tj. neprihlásite sa na žiadnu našu webovú stránku po dobu 5 rokov, nebudete sa zúčastňovať žiadnej z našich akcií podpory predaja alebo nebudete po túto dobu reagovať na žiadnu z marketingových správ, ktoré Vám zašleme.

   

  6)  Ako chránime Vaše osobné údaje?

  Usilujeme sa o ochranu Vašich osobných údajov. Preto zavádzame vhodné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a zneužitiu týchto údajov.

  Zaručujeme, že podnikneme všetky primerané a vhodné kroky na ochranu Vašich osobných údajov v našom vlastníctve pred zneužitím, stratou alebo neoprávneným prístupom. To sa deje prostredníctvom série vhodných technických a organizačných opatrení, vrátane šifrovacích opatrení a plánov pre núdzovú obnovu dát.

  Bohužiaľ, vždy existuje riziko spojené s prenosom dát prostredníctvom všetkých internetových kanálov. Návštevník posiela dáta cez internet iba na vlastné riziko. Hoci sa budeme snažiť chrániť Vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť Vašich údajov odosielaných cez internet a nezaručujeme zabezpečenie žiadnych informácií, vrátane osobných údajov, ktoré nám pošlete cez internet.

  Okamžite nás informujte, ak máte podozrenie, že došlo k zneužitiu, strate alebo neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom. V prvom rade prosíme o nahlásenie pochybností pomocou záložky "Kontakt". Po prešetrení záležitosti Vás budeme čo najskôr kontaktovať, aby sme Vás informovali o ďalších krokoch.

   

  7)  Vaše práva

  V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte množstvo práv, ktoré sú uvedené nižšie.

   

  Právo vzniesť námietky

  Máte právo vzniesť námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak ich spracovávame z dôvodu oprávneného záujmu na spracovanie osobných údajov (pre viac informácií pozri bod 10 nižšie).

   

  Právo odvolať súhlas

  Pokiaľ sme získali Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov pre konkrétne činnosti, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať, potom už nebudeme používať Vaše údaje za týmto účelom, pokiaľ sa nedomnievame, že existuje ďalší právny základ odôvodňujúci ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov za týmto účelom, v takom prípade budete informovaní o výskyte týchto okolností. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na oprávnenosť spracovania Vašich osobných údajov v období pred jeho odvolaním.

   

  Právo na prístup k údajom a získanie ich kópií

  Kedykoľvek môžete požiadať o kópiu Vašich osobných údajov a požiadať o ich zmenu, aktualizáciu alebo odstránenie. Pokiaľ Vám poskytneme prístup k osobným údajom, ktoré o Vás máme, nebudeme účtovať žiadne poplatky, iba ak by to bolo povolené právnymi predpismi. Pokiaľ budete žiadať ďalšiu kópiu údajov, môžeme Vám účtovať primerané administratívne náklady. V prípadoch povolených právnymi predpismi môžeme žiadosť odmietnuť. Pokiaľ odmietneme vybavenie takejto žiadosti, budú Vám vždy oznámené dôvody takéhoto odmietnutia.

   

  Právo na vymazanie osobných údajov

  Za určitých okolností máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. V zásade máte toto právo, ak:

 • Vaše osobné údaje už pre nás nie sú potrebné
 • Odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje žiadny iný platný právny dôvod na ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov
 • Vaše osobné údaje boli spracovávané protiprávne
 • Vymazanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie povinností stanovených právnymi predpismi
 • Vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu a my nebudeme schopní preukázať závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi právami, záujmami alebo slobodami, alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 • Právo odmietnuť Vašu žiadosť o odstránenie osobných údajov máme iba v prípadoch stanovených právnymi predpismi av takýchto prípadoch Vás budeme vždy informovať o dôvodoch odmietnutia Vašej žiadosti.

   

  Právo na obmedzenie spracovania

  Za určitých okolností máte právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Ak napríklad spochybňujete správnosť svojich osobných údajov, ktoré vlastníme, alebo vznášate námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely našich oprávnených záujmov. Pokiaľ by sme zdieľali Vaše osobné údaje s tretími stranami, budeme tieto strany informovať o obmedzení spracovania, pokiaľ to bude možné a nebude to vyžadovať neprimerané úsilie. Vopred Vás budeme informovať o prípadnom zrušení obmedzenia spracovania Vašich osobných údajov.

   

  Právo na opravu osobných údajov

  Máte právo požadovať opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré o Vás máme. Pokiaľ by sme zdieľali Vaše osobné údaje s tretími stranami, budeme tieto strany informovať o vykonanej oprave, pokiaľ to bude možné a nebude to vyžadovať neprimerané úsilie. Môžete tiež požiadať o oznámenie opravených osobných údajov tretím stranám, ktorým sme poskytli nesprávne alebo neúplné osobné údaje. Pokiaľ z oprávnených dôvodov odmietneme takúto žiadosť, oznámime Vám pre takéto rozhodnutie príslušné dôvody.

   

  Právo na prenositeľnosť osobných údajov

  Pokiaľ sa tak rozhodnete, máte právo na prenos Vašich osobných údajov medzi poskytovateľmi služieb. V praxi to znamená, že môžete prenášať osobné údaje, ktoré o Vás máme, k tretej strane. Aby sme Vám umožnili túto činnosť, odovzdáme Vám Vaše osobné údaje v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte, aby ste ich mohli ľahko preniesť k tretej strane. Ak o to požiadate, môžeme tiež priamo preniesť osobné údaje k tretej strane vo Vašom zastúpení.

   

  Právo podať sťažnosť

  Máte tiež právo podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu, ktorým je v Českej republike Úrad pre ochranu osobných údajov. Nižšie sú uvedené kontaktné údaje tohto orgánu:

 • Telefón: +420 234 665 111
 • Adresa: Sochora 27, 170 00 Praha 7
 • E-mail: posta@uoou.cz
 •  

  alebo v Slovenskej republike na Úrade na ochranu osobných údajov. Nižšie sú uvedené kontaktné údaje tohto orgánu:

 • Telefón: +421 2 32 31 32 14
 • Adresa: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava
 • E-mail: dozor@pdp.gov.sk
 • Pokiaľ by ste chceli využiť niektoré z vyššie uvedených práv alebo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (v prípadoch, keď súhlas je právnym základom pre spracovanie osobných údajov), kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na našich webových stránkach alebo na uvedených údajoch v preambule týchto Zásad o ochrane osobných údajov. Upozorňujeme Vás, že môžeme viesť záznamy o korešpondencii s Vami za účelom vyriešenia akýchkoľvek ohlásených problémov či uplatnených práv.

   

  8)  Subjekt zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov

  Spoločnosť British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. je zodpovedná za spracovanie osobných údajov osôb, ktoré navštevujú webové stránky.

  Ak máte akékoľvek pripomienky alebo návrhy týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára na našich webových stránkach alebo údajov uvedených v preambule týchto Zásad ochrany osobných údajov. Otázky súkromia a ochrany osobných údajov berieme veľmi vážne. Budeme Vás kontaktovať čo najskôr.

   

  9)  Ako ukladáme a zdieľame osobné údaje vo vzťahu k zahraničiu?

  Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (t.j. členské štáty Európskej únie a Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) („EHP“) subjektom uvedeným v bode 4 vyššie.

  Chceme zaistiť, aby Vaše osobné údaje boli uložené a zdieľané iba bezpečným spôsobom. Budeme zdieľať osobné údaje mimo územia EHP iba vtedy, ak sú príslušné opatrenia na ochranu osobných údajov prijaté v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a len takými spôsobmi prenosu osobných údajov, u ktorých budú dané primerané záruky, pokiaľ ide o ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sú napríklad nasledujúce:

 • na základe interných dohôd v rámci skupiny BAT, ktoré obsahujú štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou týkajúce sa prenosu osobných údajov od správcu osobných údajov v EHP správcom osobných údajov a spracovateľom v jurisdikciách, kde neexistujú príslušné opatrenia v oblasti ochrany údajov
 • na základe dohody o dátovej komunikácii s treťou stranou obsahujúcou štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou týkajúce sa prenosu osobných údajov od správcu osobných údajov v EHP správcom osobných údajov a spracovateľom v jurisdikciách, kde neexistujú príslušné opatrenia v oblasti ochrany údajov; alebo
 • pri poskytovaní Vašich osobných údajov subjektu, ktorý je signatárom programu štít EU-USA na ochranu súkromia v oblasti zdieľania osobných údajov subjektmi v EU subjektom v Spojených štátoch amerických alebo signatárom akejkoľvek inej rovnocennej dohody platnej v inej jurisdikcii; alebo
 • pri poskytovaní Vašich osobných údajov do krajiny, kde Európska komisia zistila, že je platná legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov v tejto krajine adekvátna; alebo
 • ak je to nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi nami a treťou stranou a takéto zdieľanie bude vo Vašom záujme pre potreby tejto zmluvy (napr. ak musíme poskytnúť Vaše osobné údaje nášmu poskytovateľovi služieb so sídlom mimo EHP); alebo
 • ak ste súhlasili s takýmto zdieľaním Vašich osobných údajov.
 • Pokiaľ budeme zasielať Vaše osobné údaje mimo EHP, ale právna úroveň ochrany osobných údajov v danej krajine alebo na danom území nie sú dostatočné, podnikneme všetky primerané kroky, aby sme zaistili, že Vaše osobné údaje budú spracovávané bezpečne av súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

   

  10)  Právny základ pre spracovanie osobných údajov

  Vaše osobné údaje môžeme spracovať rôznymi spôsobmi. Sú uvedené nižšie.

   

  Ak máme oprávnený záujem na spracovaní Vašich osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

  Sme oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje, pokiaľ je to v našom oprávnenom záujme, a pokiaľ Vás tento záujem nepoškodí.

  Veríme, že využívanie Vašich osobných údajov je v našom oprávnenom záujme okrem iného v

  nasledujúcich prípadoch:

 • ak je naším cieľom lepšie porozumieť návštevníkom našich webových stránok a poskytnúť im relevantnejšie informácie a služby;
 • ak je naším cieľom odpovedať na otázky, ktoré sú nám adresované
 • ak je naším cieľom zabezpečiť efektívne fungovanie našich webových stránok;
 • ak je naším cieľom zachovať bezpečnosť našich systémov a zabrániť neoprávnenému prístupu alebo kybernetickým útokom.
 • Veríme, že žiadne z opatrení popísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov nebude mať za následok akékoľvek poškodenie Vašej strany. Máte však právo na to, aby ste vzniesli námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu. Podrobné informácie o vznesení námietky je možné nájsť v bode 7 vyššie.

   

  Ak súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

  Sme oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje po obdržaní Vášho výslovného súhlasu. Aby bol Váš súhlas

  platný:

 • musí byť vyjadrený dobrovoľne bez akéhokoľvek nátlaku z našej strany
 • musíte vedieť, s čím súhlasíte - zaistíme, aby ste získali dostatočné informácie
 • zakaždým by ste mali vyjadriť samostatný súhlas v konkrétnych záležitostiach - nebudeme vyžadovať spojenie súhlasu v rôznych záležitostiach, za účelom toho, aby ste presne vedeli, s čím súhlasíte
 • Váš súhlas musí byť vyjadrený jednoznačným a doložiteľným spôsobom – najčastejšie formou poľa, ktoré budete musieť zaškrtnúť, aby bol súhlas udelený jasným a jednoznačným spôsobom.
 • Než sa zaregistrujete na našich webových stránkach, budete požiadaní o poskytnutie konkrétnych súhlasov, aby ste nám umožnili využívať Vaše osobné údaje určitým spôsobom. Pokiaľ budeme v budúcnosti potrebovať Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov za iným účelom, poskytneme Vám v tomto ohľade zodpovedajúce informácie, aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete svoj súhlas poskytnúť.

  Máte právo kedykoľvek súhlas odvolať. Podrobné informácie o odvolaní súhlasu nájdete v bode 7 vyššie.

   

  Ak je spracovanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na plnenie našich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej s Vami (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

  Sme oprávnení používať Vaše osobné údaje, pokiaľ je to nutné pri realizácii zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli.

  V niektorých prípadoch napríklad môžeme spracovávať Vašu e-mailovú adresu, aby sme Vás mohli informovať o plnení zmluvného vzťahu prostredníctvom e-mailu.

   

  Ak je spracovanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na splnenie našich právnych povinností (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

  Okrem povinností, ktoré nám voči Vám vyplývajú zo zmlúv, máme aj ďalšie povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov, ktoré musíme dodržiavať. Sme oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje, pokiaľ je to nevyhnutné na plnenie právnych záväzkov, napr. pokiaľ ide o plnenie daňových povinností, vedenie účtovníctva či vybavovanie reklamácií.